Cao-onderhandelingen Railinfra opgeschort

 

7 juni: De vier vakbonden die met werkgevers onderhandelen over een nieuwe cao voor de Railinfra hebben de onderhandelingen voorlopig opgeschort. Werkgevers weigeren mee te werken aan oplossingen om de almaar dalende werkgelegenheid in de sector een halt toe te roepen. Bovendien ligt hun loonaanbod van 0,5 procent zo ver af van de looneis van twee procent dat de bonden besloten hebben opnieuw met hun achterban in gesprek te gaan. HZC, FNV Bouw & Infra, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen sluiten acties nadrukkelijk niet uit.


De bonden begonnen de onderhandelingen optimistisch. In april jl. stemden werkgevers in met het voorstel twee cao’s af te spreken: een toekomstbestendige cao voor de lange termijn en een cao tot eind 2011 waarin met name loon en toeslagen goed geregeld werden. Deze cao’s moeten samen het hoofd bieden aan twee grote problemen waarmee de sector kampt.


Ten eerste beconcurreren aannemers elkaar hevig op prijs. Ten tweede is het werkaanbod lager doordat werkgevers alleen in de avonden, nachten en weekenden mensen willen inzetten. Het gevolg is dat inmiddels ruim achthonderd werknemers gedwongen uit de Railinfra zijn vertrokken en dat de sector steeds minder aantrekkelijk wordt voor nieuwkomers.

Eerste onderhandelaar René van der Steen van HZC is verbolgen. “We willen de sector interessant houden voor werknemers, door afspraken over werkgelegenheid en goede lonen. Dat is óók in het belang van werkgevers. Het is schrijnend te bemerken dat werkgevers alleen oog hebben voor eigen  gewin op de korte termijn. Kortzichtige oogkleppenpolitiek, meer kan ik er niet van maken.'


'De goedkoopste aanbieder wint de aanbesteding, waardoor de prijzen steeds verder dalen en werkgevers de pijn afwentelen op het personeel', zegt Hans Crombeen, eerste onderhandelaar voor FNV Bouw & Infra. 'Met als gevolg permanente onzekerheid en onrust bij werknemers, plus teruglopende kwaliteit van het railonderhoud.'


De bonden hebben daarom voorgesteld de rust te herstellen, bijvoorbeeld door invoering van een ‘mens-volgt-werkregeling’. Hierbij blijven mensen werken in de regio waarin ze werken, zelfs wanneer een andere aannemer de aanbesteding in hun regio wint. De winnende aannemer neemt het personeel als het ware van de vorige aannemer over – onder met bonden afgesproken voorwaarden. 'Maar helaas', reageert Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen, die het vertrouwen van werknemers in hun werkgevers steeds kleiner ziet worden, 'werkgevers willen niets.'

'Onbegrijpelijk', vindt ook Egon Groen van FNV Bondgenoten. 'Je zou denken dat werkgevers alles op alles zetten om hun eigen bedrijfstak gezond en toekomstbestendig te maken. Maar ze zitten vast in onderling wantrouwen, misplaatst optimisme over hun eigen kansen een aanbesteding binnen te slepen en angst voor de opdrachtgever ProRail. Met een werkelijk dramatisch effect op de werkgelegenheid en het spoorproduct.'


Op 15 juni beraden de bonden zich op het verdere verloop van de onderhandelingen. In de railinfra werken ongeveer 3500 werknemers.

 

Ook de nieuwsbrief van de werkgevers is verschenen

Werkgevers en vakbonden zitten in impasse over de nieuwe CAO Railinfrastructuur

 De spooraannemers (verenigd in de vakgroep Railinfra Bouwend Nederland) en de betrokken vakbonden hebben gezamenlijk vastgesteld dat door de ontwikkelingen in de sector (mechanisatie, onvoorspelbaarheid van het tempo en de volgorde van de overgang van OPC- naar PGO-onderhoudscontracten) er sprake is van een terugloop in werkgelegenheid. Ze hebben tevens vastgesteld, dat dit proces al sedert enige tijd gaande is en er reeds Sociale Plannen voor reorganisaties in de branche zijn afgesproken.

In de onderhandelingen over de nieuwe CAO Railinfrastructuur is in diverse onderhandelingsrondes intensief gesproken over deze dalende werkgelegenheid.

Vakbonden vragen om werkgelegenheidsgaranties bij de overgang van onderhoudsgebieden naar een nieuwe contractant.

Werkgevers

Deze toezeggingen van de werkgevers zijn helaas niet voldoende gebleken voor de vakbonden, waarna zij met hoge looneisen kwamen. Dit betekent dat de vakbonden kiezen voor een hoger loon in plaats van goede afspraken en commitment van werkgevers met betrekking tot werkgelegenheid. Deze looneisen staan voor de werkgevers in geen enkele verhouding tot de situatie waarin de branche zich bevindt.

De onderhandelingen van 4 juni zijn door de vakbonden opgeschort. Over het vervolg van de onderhandelingen zijn nog geen nadere afspraken gemaakt.

Werkgevers betreuren de gang van zaken, zeker omdat vakbonden erkennen dat er een terugloop in arbeid is, en ook  juist omdat we gezamenlijk voor de toekomst een nieuwe CAO willen ontwikkelen, passend binnen de veranderde marktomstandigheden. 

Werkgevers zijn te allen tijde bereid het overleg te vervolgen.

Zoetermeer, 9 juni 2010            

 

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier       

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.