Camiel moest weer vragen beantwoorden !!!

De vakbond FNV ging langs bij werken van Volker rail ivm de aangekondigde ontslagen en constateerde enige missstanden in de veiligheidsorganisatie  (Lees hier)

Dit was reden voor SP kamerlid Emile Roemer om hier een aantal vragen over te stellen aan Camiel Eurlings (hierover berichten wij al eerder)

Nog net voor het kamer reces beantwoorden Camiel de vragen.

Oa. deze vraag:

3 Kunt u verklaren waarom de vakbonden tot dergelijke bevindingen komt bij onaangekondigde inspecties terwijl uit onderzoek van uw inspectie een dergelijk beeld niet naar voren komt? Hoe vinden uw inspecties in praktijk plaats?

3 Het beeld dat de Inspectie in het bij antwoord 1 genoemde rapport schetst, is dat er weliswaar sprake is van verbetering van de naleving van de regels met betrekking tot werken aan de spoorweg, maar dat nog sprake is van een te laag naleefniveau.

Artikel 3 van de Spoorwegwet bepaalt dat het een ieder verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de spoorweg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de spoorweg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Tijdens de inspectie baanwerken wordt gekeken naar 7 onderwerpen uit het Normenkader Veilig Werken en het Voorschrift voor Veilig Werken die hierop van toepassing zijn. Toetsing van zowel het proces als het menselijk handelen staan hierin centraal. Het merendeel van de inspecties (80%) had betrekking op de drie grootste procescontractaannemers. Voor gedetailleerde informatie over de wijze van inspecteren en de resultaten van de inspecties, verwijs ik u naar eerdergenoemd rapport.

4 Kunt u aangeven hoe de specifieke audits van ProRail op naleving van de

arbeidsveiligheidsprocedures worden uitgevoerd en welk beeld hieruit naar voren komt? Hoe gaat dit bij de inspecties van ProRail tijdens de uitvoering van werkzaamheden? Welk beeld komt naar voren uit de registratie van de veiligheidsprestaties van de bedrijven door ProRail?

Voor alle vragen en antwoorden klik hier

Om terug te keren naar de nieuwsoverzicht pagina klik hier

Om terug te keren naar ons startmenu  klik hier.